حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> dvmCodigoBannerPA [in template "45224#45263#80839" at line 4, column 21]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign modeloId = dvmCodigoBannerPA [in template "45224#45263#80839" at line 4, column 1]
----
1<#assign contadorSKU = 0> 
2<#assign contadorBannerSKU = 0> 
3<#assign contadorBannerSKUImg = 0> 
4<#assign modeloId = dvmCodigoBannerPA> 
5 
6 
7<#if entries?has_content> 
8	<#list entries as curEntry> 
9		<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer()> 
10		<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
11		<#assign modelo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Modelo']/dynamic-content/text()") /> 
12 
13			<#if modeloId == modelo> 
14				<#assign contadorSKU++>  
15			</#if>	 
16	</#list> 
17</#if> 
18 
19<#if (contadorSKU > 0) > 
20	<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 
21	<#if (contadorSKU > 1)> 
22		<ol class="carousel-indicators"> 
23		<#list entries as entryBannerSKU> 
24			<#assign renderer = entryBannerSKU.getAssetRenderer()> 
25			<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
26			<#assign modelo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Modelo']/dynamic-content/text()") /> 
27			<#if modeloId == modelo> 
28				<#assign contadorBannerSKU++>  
29				<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="${contadorBannerSKU-1}" class="<#if contadorBannerSKU - 1 == 0>active</#if>"></li> 
30			</#if>	 
31		</#list> 
32		</ol> 
33	</#if>		 
34		<div class="carousel-inner"> 
35			<#list entries as entryBannerSKUBody> 
36				<#assign renderer = entryBannerSKUBody.getAssetRenderer()> 
37				<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
38				<#assign modelo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Modelo']/dynamic-content/text()") /> 
39				<#if modeloId == modelo> 
40					<#assign contadorBannerSKUImg++>  
41					 
42					<#assign titulo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Titulo']/dynamic-content/text()") /> 
43					<#assign texto = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Texto']/dynamic-content/text()") /> 
44					<#assign externo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Externo']/dynamic-content/text()") /> 
45					<#assign enlace = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Enlace']/dynamic-content/text()") /> 
46					 
47					<#assign journalArticle = renderer.getArticle()> 
48					<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
49					<#assign rootElement = document.getRootElement()>        
50					<#assign xPathSelector1 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME01']")> 
51					<#assign imgNews1 = xPathSelector1.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
52					<#assign imgJson1 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews1)> 
53					<#assign imagen1 = "/documents/"+ imgJson1.groupId +"/" +imgJson1.fileEntryId +"/"+ imgJson1.name +"/"+imgJson1.uuid > 
54					 
55					<#assign xPathSelector2 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME02']")> 
56					<#assign imgNews2 = xPathSelector2.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
57					<#assign imgJson2 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews2)> 
58					<#assign imagen2 = "/documents/"+ imgJson2.groupId +"/" +imgJson2.fileEntryId +"/"+ imgJson2.name +"/"+imgJson2.uuid > 
59					 
60					<#assign xPathSelector3 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME03']")> 
61					<#assign imgNews3 = xPathSelector3.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
62					<#assign imgJson3 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews3)> 
63					<#assign imagen3 = "/documents/"+ imgJson3.groupId +"/" +imgJson3.fileEntryId +"/"+ imgJson3.name +"/"+imgJson3.uuid > 
64					 
65					<#assign xPathSelector4 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME04']")> 
66					<#assign imgNews4 = xPathSelector4.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
67					<#assign imgJson4 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews4)> 
68					<#assign imagen4 = "/documents/"+ imgJson4.groupId +"/" +imgJson4.fileEntryId +"/"+ imgJson4.name +"/"+imgJson4.uuid > 
69							 
70					<style> 
71				  .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
72            min-height: 530px; 
73
74          .d-block.w-100.img-md_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
75            min-height: 320px; 
76
77          .d-block.w-100.img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
78            min-height: 375px; 
79
80          .d-block.w-100.img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
81            min-height: 375px; 
82
83					.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
84					 display: flex !important; 
85					 width: 100%; 
86           height: auto; 
87           background-image: url("${imagen1}"); 
88           background-repeat: no-repeat; 
89           background-size: cover; 
90           background-position: center; 
91
92 
93					.img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
94					 display: none !important; 
95
96					.img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
97					 display: none !important; 
98
99 
100					.img-xs_${entryBannerSKUBody?counter} { 
101					 display: none !important; 
102
103					 
104					@media only screen and (max-width: 1600px) { 
105					 .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
106            min-height: 450px; 
107
108
109					@media only screen and (max-width: 1024px) { 
110					 .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
111            min-height: 355px; 
112
113
114					@media only screen and (max-width: 1024px) { 
115					 .d-block.w-100.img-md_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
116            min-height: 260px; 
117
118					}							  
119 
120					@media only screen and (max-width: 795px) { 
121					 .img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
122						display: none !important; 
123
124					 .img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
125						display: flex !important; 
126						width: 100%; 
127            height: auto; 
128            background-image: url("${imagen1}"); 
129            background-repeat: no-repeat; 
130            background-size: cover; 
131            background-position: center; 
132
133					 .carousel { 
134              min-height: 260px; 
135
136
137 
138					@media only screen and (max-width: 650px) { 
139					 .img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
140						display: none !important; 
141
142					 .img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
143						display: flex !important; 
144						width: 100%; 
145            height: auto; 
146            background-image: url("${imagen3}"); 
147            background-repeat: no-repeat; 
148            background-size: cover; 
149            background-position: center; 
150
151
152 
153					@media only screen and (max-width: 375px) { 
154					 .img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
155						display: none !important; 
156
157					 .img-xs_${entryBannerSKUBody?counter} { 
158						display: flex !important; 
159						width: 100%; 
160            height: auto; 
161            background-image: url("${imagen4}"); 
162            background-repeat: no-repeat; 
163            background-size: cover; 
164            background-position: center; 
165
166
167				</style> 
168				 
169				<div class="carousel-item <#if contadorBannerSKUImg - 1 == 0>active</#if>"> 
170				   
171          <#if enlace?has_content> 
172						 <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
173              <div class="d-block w-100 img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}" ></div> 
174            </a> 
175            <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
176              <div class="d-block w-100 img-md_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
177            </a> 
178            <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
179              <div class="d-block w-100 img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
180            </a>  
181            <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
182              <div class="d-block w-100 img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
183            </a>  
184          <#else>   
185						<div class="d-block w-100 img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
186            <div class="d-block w-100 img-md_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
187            <div class="d-block w-100 img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
188            <div class="d-block w-100 img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
189          </#if> 
190           
191           
192        <#if titulo?has_content> 
193					<div class="col-sm-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-4 banner-text"> 
194           <h3 class="h3-mb">${titulo}</h3> 
195           <#if texto?has_content><p>${texto}</p></#if> 
196           <#if enlace?has_content> 
197            <div class="banner-btn"> 
198             <a href="${enlace}" class="btn btn-jeep" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>">Ver más</a> 
199            </div> 
200           </#if> 
201          </div> 
202				</#if>	 
203				</div> 
204				</#if>	 
205			</#list> 
206		</div> 
207		<#if (contadorSKU > 1)> 
208			<a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev"> 
209			 <i class="fas fa-angle-left"></i> 
210			 <span class="sr-only">Previous</span> 
211			</a> 
212			<a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next"> 
213				<i class="fas fa-angle-right"></i> 
214			 <span class="sr-only">Next</span> 
215			</a> 
216		</#if>	 
217 </div>		 
218</#if> 

Compartenos tus datos! Grazie Mille!

(Contacto directo +(507) 303-1100)

Panamá

Escoge tu modelo

Fiat Promoción Online

Precio online

USD 0

Ver detalles